Sơ đồ tổ chức

so do to chuc

 

Sơ đồ tổ chức của VPM-Hà Nội được phân cấp cụ thể:

– Đứng vị trí cao nhất là Đại Hội đồng Cổ đông

– Tiếp theo là Hội đồng quản trị

– Dưới Hội đồng Quản trị là Tổng Giám đốc

– Tiếp theo là Phó Tổng Giám đốc quản trị

– Các phòng ban chuyên môn

– Các Ban chỉ huy công trường, các đoàn TVGS